Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 181 )

ondertekende: „ Ik, Galileus, in den ou„ derdom van 70 jaaren, in perfoon geregtelyk gevangen zynde, op myn knien geboogen, en voor my hebbende de H. H.Cvanleliën, welke ik nu met myne eige handen Faake, afzweere, vervloeke en verfoeie met " een opregte meening en Gelove, (de boven,; gemelde ongerymtheden, dwaahngen en

" S7aatenwy tot den Hr. J. C. wederkeeï ren Waar toe dan zulk eene gekke vergelykinee' Myn Hr.weet niet waar mede hy het Formulier regtmatigen zal: van het Boek van Janfenius klimt hy op tot de fterren; wy zyn niet van zins hem in zyne reizen te volgen, en fchoon hv ze zelfs kon meeten, zouden wy derzelver groote op zjrxgezag n^t bezweer n Alles fchynt Myn Hr. goed om zyn ApeHan je, en menfchen van zoo een duo diepgrondige kenniffe , en van zoo een verligt verftand, te bedwelmen, en wat om den tuin te le den, of in een doolhof te brengen. Dan eens willende dat zoo een gezag genoeg is om het t ormulier te bezweeren, en dan eens zoo een, volgens dat het in de Cramerye van MynHr dienftig fchynd. Dan is het gezag van den Paus genoeg* dan van de Kerke dan van veele Geleerdem En bladz. 93- wüt Myn Hr m "lenlwifl niet treden hoe groot dezekerheri weZen moet om een Eed te wagen Edog, hoe, wel hv zegge dat hy in die twijl met wil trehoewel hy op dezelve bladz. nog wel wil onderfieZ datlen noit eenen Eed doen mag tot ZrJekering eener zaake waar over m^n met n^r gezag alleen oordeeld, zoo befteed hy egter zyne 4de Brief om dat menfchelyk gezag alleen^ M 3

Sluiten