Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 183 )

is pitoyabel: hy doed zyn harfens - Apellantje zeggen (bladz. 90. en oi.) dat het niet meer twyfeld of dé-wettige Regters konden en hebben de waarheid geweten wegens de daad van Janfenius. Dat Apellantje heeft reeds groote progreffen in de Orthodoxie,gedaan door de lesfen van den Hr. J. C; voor dezen twyfeldehy nog wat, maar nu, na zulke doorgaande bewyzen als wy gezien-hebben, twyfelt hy met meer of de wettige Regters enz. Het is al. of hy zeide: iemand die deze da.ad (of de Stel-, hngen in Janfenius Boek ftaan) niet weet, rriag egter dezelfde bezweeren. Titius zegt, b. v. dat Mevius, Sempronius vermoord heeft: d'an mag Thomas , die 'er anders niets van weet dan door het zeggen, van Titius , (en die zelfs hoort dat een ander het tegenfpreekt) wel bezweeren dat die daad waar is? Wederom: gy voegt daar by, dat gy zulks niet zoudt durven ontkennen, en dat men hun met liet te loochenen, het fchreimenjle ongelyk aandoet. Denkt Myn Hr. ook dat men het fchreuwenjie ongelyk aandoet aan die wettige Kerkvergaderingen, die wel van hoger gezag zyn als zyne Cabaal, die de Schriften van Origenes , van de drie Capittels en van den Paus Honorius veroordeeld hebben, als men die Schriften van dwaahnge vryfpreekt, en niet zou willen zweeren, dat die dwaalingen in die Schriften bevat zyn? Waarom zou het dan in de zaak van Janfenius een fchreuwend ongelyk zyn , te zeggen dat de Puilen daar in gemiffc hebben, dewyl men nu zelfs te Rome zegt dat de Kerk driemaalen gemijl heeft in de zaak van Paus Honorius?^

Nog al eens zoo eene mooie bekentenis: gy erkent eindelyk, dat het een flraffchuldige misM 4 d.iad

Sluiten