Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 199 )

van troebels- en van oproer de Faculteit van Leiden, jaa alle de 1 heolofffche Faculteiten dezer Provinciën en van geheel SSHR* een Decreet als ^ rhonne toen gedaan heeft, tegen de wettige Souveraifen dezer Landen, dat zoude noit aan een trouwe Onderdaan het regt geven van*g<» hen op te ftaan,, nog om f}**™™^ hunner Souveraimteit ^^f\^*^f& d- Leden enz. van die Hooge Schooien wilde nnn^aaken in zoo een onderfteldeomftandigSddfSnfdoS eenen Eed gehoorzaamheid te zweeren aan hunnen wettigen Souverain , en hem voor wettig te erkennen zoo zou men hen maar tot hunnen fligt noodzaken. Zoo dat nog de tegenftand van zomnngen, nog lie gevoelen, nog het voorbeeld van anderen , nog het gezag van wien het zyn mag, my kan omfaan van dtn« vangeho^mh|d.

Maar, zegt Myn Hr. ,warenzy metverpligt, (fchoon z, eerft aan de wettigheid van.Hendrik IV. getwyfelt , aa zelfs zig tegen hem verze hadlen, en dus wederfpanlmgen geweeft iZn zoudtgy U ook in zoo eene gelegen^ heid niet verpligt vinden, om allen twyfel ter zyM te fiellen, den Vorft die op den Throon it (*), voor wettig te erkennen , en van deze Onderwerping door een Eed getuigemjje te geven?

jaa,

(*) Ik weet niet wat deze woorden, ^f^Tl^yl •> Wkenen. De Hooge Schoole van Parys enz. ua 2!?, beteKtueu. j>c iiuwfa v wettigen Koning

te erkennen,, maar wierden « '^^^„fontS*-

meer konden en dorite» rtoen. 6 N 4

Sluiten