Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2o6 )

ftaan , die hunne wettigheid in twyfel trekken; en dreigen zy my om my zelfs in den KérkeIjken ban te doen, indien ik b. v. aan zulke Decreeten als dat der Sarbonne enz. niet gehoorzaame, de vreze voor eene onregtvaardige Excommunicatie moet ons noit beletten van onze pligt te volbrengen (*). Menfchen die zoo eene openbaare en bekende waarheid doemen, mag men met reden verdagt houden.

Van den Eed aan Hendrik IV. gedaan,flapt hy over tot zyn tweede voorbeeld , namelyk tot ons Priejierlyk woord, als een Eed, aan de Hooge 0\ erheden dezer Landen gedaan. Het voorbeeld van Hendrik IV. gaat ons beiden ïiiet aan, maar ons Priejierlyk woord, als een Eed, raakt ons beiden, het verdiend derhalven eene byzondere opmerking. Laaten wy dan den Hr. J. C. wederom hooren. „ Gy „ zelfs, Myn Hr., hebt zulke Eeden (gelyk y, die van het Formulier) weleer niet alleen „ goedgekeurd, maar daar ook op aangedron„ gen; want zyt gy het, of uwe voorzaten „ het niet geweeft, die by de Hooge Over„ heden dezer Landen hebt aangehouden , „ dat men de Geeftelyken tot een Eed zou„ de verpligten , dat de Paus van Romen „ de magt niet heeft om onderdaanen van den „ Eed van getrouwheid te ontheffen wegens „ Kettery? Gy wift zeer wel, dat men teRo„ men dat gevoelen wel hadde verdedigt, niet „ als eene Stelling van het Catholyke Geloof, „ maar als eene waarfchynelyke zaak; dat zo

„ uw

(*) 91. Stellinge door de Bulle. Unigenitus veroordeeld.

Sluiten