Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ So8 )

terlyk woord, dat wy zulks niet houden, noff dat zullen Leer aar en, maar wel hef tegendeel?

Jaa, wy weten zeer wel, dat men dat gevoelen (dat de Paus de magt heeft om Onderdaanen van den Eed van getrouwigheid te ontheffen) te Romen verdedigt heeft, en ook zelfs tot fehande van het Chriftendöm, meermaalen tot afgryzens toe heeft wericftellig gemaakt; maar wy weten niet of men de valsheid van dat gevoelen opentlyk te Romen beweert heeft. Hebben b. v. Gregorius VII. enBonifacius VIIL dat gevoelen verdedigt en beweerd als eene Stelling van het Catholyke Geloof, of als eene waarfchynelyke zaak ? Het gene wy weten, is i. om van veele anderen te zwygen , dat de Jefuit en Cardinaal Bellarminus fat gevoelen opentlyk te Rome verdedigt heeft, zonder dat iemand aldaar iets daar tegen fchreef, en dat zyne Boeken om die reden door beuls handen in Vrankryk verbrand zyn. Wy zweeren ook niet in het byzonder dat deze of gene Paus geloofd heeft, of geloofd, datzyde Onderdaanen om Ketterye kunnen ontflaan van den Eed van getrouwigheid * dat weten wy niet van elk in het byzonder, eii het word ook van ons niet verëifcht'dat wy het geloven en bezweeren. Ik zou, b. v. niet mogen zweeren dat de tegenwoordig ge Paus Pius VI. dat geloofd, om dat ik het met weet. Wat nu aanbelangd, dat ons oogmerk zou geweeft zyn hen tot eenen Eed te brengen van eene zaake, die (ons) bewufi was by len niet onfeilbaar, ja onzeker te wezen, is onwaar : het is ons noit bewufi geweeft dat die zaak by hun onfeilbaar of onzeker was: even min is het ons bewufi dat de Zendelingen hier te Lande 'er de valsheid van beweert hebben;

Waar,

Sluiten