Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 213 )

fpeelen wegens de Heeren Zendelingen! en byzonderlyk wegens de genen die zulk een Formulier als dac van Vinccntius Santlinus ondertekenen , belovende alle de Bullen der Paufen te zullen onderhouden! Maar dit zy verre van ons: wy zyn zeer vervreemd van zelfs te denken dat de Hr. J. C. of iemand van de Heeren Zendelingen gelooft, zelfs als eene. waarfchynelyke zaak, dat de Paus zulk eene magt heeft: wy willen integendeel vertrouwen dat zy dat gevoelen verfoeien.

Myn Hr. vraagd eindelyk bladz. 102. waar toe die Eeden zouden dienen, zo 'er niemand was, die de zaken, welke beëedigd moeten worden, of in twyfel trok, of tegenfprak? Daar is niemand die in twyfel trekt of zommige Paufen en Roomfche vleijers hebben geleerd, dat de Paus de magt heeft om de Onderdaanen der Vorften van den Eed der getrouwheid te ontheffen. Niemand twyfeld 'er ook aan, of de Roomfche Zendelingen , afhangende van eenen Paufelyken Nuntius, moeften verdagt zyn van die Roomfche Leere, en ook van alle de andere Roomfche hoogdravendheden te houden. De Edele Gr. Mogende Heeren Staaten hebben maar door dien Eed de Zendelingen willen verpligten die Leere niet te houden, nogte te Leeraaren: het komt hier dan op geen twyfel aan, maar op eene belofte, en ook op een pligt.

Wy trekken ook niet in twyfel of de V. Stellingen hebben in haar zelve eenen kwaaden zin, welken wy met hart en ziel verwerpen. Maar Myn Hr. fchynt zulks in twyfel te trekken, als hy bladz. 7. en 33. zegt, dat wy die Stellingen niet moeten afzweeren in den zin van Calvin, of enig ander. Wy twyfelen, en niet zonO 3 der

Sluiten