Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2i5 )

nius bezwalkte. Dat meest alle de Biffchoppen zig, in de zaak van Janfenius hebben laaten bedriegen, is een grooveca handtaftelykeonwaarheid , want verre, het meefte deel- der Bis-. fchoppen heeft 'er zig,noit mede bemoeid.

] De twede opwerpiug, dat men den zin van. Janfenius niet kai\ veroordeelcn, zonder ook deLeering vandeH-. Jugujlinus en Thomas te doemen, ko:nt hier ook niet te pas, maar kon op die andere piaatzè te.paS gekomen zyn; hi.r kan ze egter dienen qm.zyne armoede wat te dekken, fk antwoord' dan met korte en klaare woorden: indien janfenius dc V. Stellingen geleerd, en den kwaaden zin derzelven beöogdlv-e[t, kan men zeer wel den zin van Janlenius veroordeelen,. zonder de Leere van den H. Jugujlinus ca van den H. Thomas te doemen: maar, als Janfenius in zyn Boek de daadwerkende Genade geleerd heeft,,zoo als de Jefuiten met ons beweeren, dm kan men die Leere niet veroor.de.den, zonder de H. Juguflinus en Thomas,te doemen. Dat is al het antwoord datwy hem wegens het gefchil over bet formulier meer denktn te geven,

Wy hebben nu genoeg gezien dat zyne;gewaande 'verdagtheid ,-.- daar hy onöphoudeiyk. mede fchermt niets andere is,:-dan een harfen-, fchim, een fpook en bullebak, nauwlyks bekwaam om kinderen te verfehrh.ken , gelyk. het gezegt word, in het Schriftje, hier agter. Dat hy 'ook de V. Stellingen .me het Boek van Janfenius niet heefckunnèn tooneri, hoewel hy. 'er'zig toe genoopt vond. Hy heeft ook niet eens den zin der V. Stellingen uit het groot Boek van Janfenias kun.nünfméedeni'' deWyl de Texten, welke hy aangehaald heeft, dién<sm O \ niet

Sluiten