Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 224 )

„ menfchelyk gelove van geen langen duur „ zal zyn."

Inderdaad, dar. Ryk, dat gevoelen van het menfchelyk gelove duurde niet lang. De Jefuiten en hunne creatuuren bragten ons weer van de aarde tot den hemel, en het fchynt dat Clemens XI. die terugreis heeft willen laaten doen door zyne Bulle Vineam Domini. Nu komt de Hr. J. C. ons wederom van den hemel op aarde doen nederdaalen. Hy had reeds, zoo als wy gezien hebben, de oude begraavene Formulieren, gelyk hy het vonnis van het V. Concilie noemt, doen verryzen enz. om de regtmatigheid van het Formulier van Alexander VIL te bewyzen : nu doet hy het hegraaven Syftema van het menfchelyk gelove verryzen tot het zelfde einde. Maar hy durft zelfs daar op niet veel betrouwen; geen vatte voet ergens krygende , hebben wy hem zien vlugten van de eene fchuilplaats naar de andere ; zoo dat hy altemets ook dit zyn menfchelyk gelove en groot gezag verlaat, engrypt een ander middel aan, door eenige zyner voorgangers reeds gebruikt, om de ondertekening van het Formulier te regtmatigen.

Zommigen van zyne voorgangers wel ziende dat men of onwetend of kwaadaardig moeft zyn om wegens de feiten van Janfenius een Goddelyk gelove voor te wenden; bemerkende dat men met het menfchelyk gelove agter uit ging, en dat men onmogelyk zoo een fchrikkelyke Eed,z\s die van het Formulier op zulk een menfchelyk en feilbaar gezag kon gronden, wierden op een ander uitweg bedagt, welke niet minder bedriegelyk is als de voorgaande,

en

Sluiten