Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 223 )

„ menfchelyke wetten kunnende vinden, welke „ zy hen konden verwyten overtreden te heb„ ben, en hen egter het koffce wat het korte „ pligtig willende doen vinden , hebben een „ Formulier uitgevonden, het welk zy wel „ willen dat deze regtzinnige Godsgeleerden „ niet zouden ondertekenen". Hun oogmerk was,. gelyk. wy het aangewezen hebben , om met ter tyd de veröordeeling der V. Stellingen op de daadwerkende Genade zelve te doen vallen: het kon hen derhalven weinig fcheelen hoe men het Formulier ondertekende, als zy maar de verdedigers dezer genade verdagt en haatelyk maakten : dit is hun gelukt door het Formulier,- en het ander oogmerk hebben zy bereikt door de Bulle Unigenitus, gelyk wy het nu gaan aantonen. Edog wy kunnen ons Antwoord op de vier eerfte Brieven Van den Hr. J. C niet beter eindigen, dan met hetvolr gende uittrekzel uit tene Brief van den Geleerden Hiv Duguet aan den Heere Colbert Bisr fchop van Montpellier , gedagtekent den 25. July 1724.

„ Het is wonderlyk, zegt die groote Man, dat men een Formulier heeft opgefteld om „ de veröordeelinge van een Boek te onder„ tekenen , het welk in het begin opzettelyk „ wierd geipaard, en daarna bedrieglyk wierd in,, gewikkeld in de veröordeelinge van eenige „ Stellingen ., regelregt ftrydig aan de Leere van „ dat Boek, dat met zeer weinige oplettencl„ heid in "Vrankryk, en elders nergens onder-

„ zogt

Landen der Catholyke Mogendheden verbannen , en door d^n Paus zelfs vernietigt zyn als /loerders van de ruil en vrede der Kerke.

Sluiten