Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 232 )

Zie hie boven bladz. 82. enz.

i

i

■\

1

verdagtheid van Ketterye, daar de Hr. J. C. zyn geheele Schrift door, en dus ook jegens die Bulle mede fpeeld , genoegzaam beantwoord hebben. Die gewaande verdagtheid was elendig wegens het Formulier, dog wegens de Bulle is zy nog elendiger. Want wegens het Formulier bragt hy nog eenige harde bewoordingen by, om aan zyne verdagtheid eenen glim :rte geven; maar wegens zyne geliefde Bulle, die geen beter lot gekregen heeft dan de Bulle in Ccena 'Domini, brengt hy, aangaande de gewaande verdagtheid, de kaalfte en elendigile redenen by, dien mën zou kunnen verzinnen: b. v. dat de Vader Ouenel ten minjlen van de Gelovigen verdagt gehouden wierd van dwaalleer. Hy zou vry wat moeite hebben om een eenige (Gelovige uitgenomen de Jefuiten) aan te wyzen, by wien de Vader Ouenel verdagt was van die dwaalingen, welke men hem nu ten lafte legt, eer de Bulle uitkwam (*). Was hy by de Gelovigen verdagt geweeft, de verbaasdheid en verflagendheid der Gelovigen zou zoo groot en zoo algemeen niet geweeft zyn over de Bulle , als die geweeft is, toen dat fataal Decreet uitkwam. Myn Hr. geeft elders te kennen dat men die verbaasdheid en verflagendheid wat te hoog kan opgeven: dat kan men alles, en Myn Hr. kan dat kunsje zoo wel als iemand;

en

(*) Hy was zelfs niet verdagt by zyn eigen Overfie, dewyl deze hem aanzette om zyne Aanmerkingen over het Nieuwe Teftament te Schryven: en wat de Gelovigen aanbelangt, deze hadden 40. Jaaren lang zyn Boek met de groottle ftigting gelezen, en dat met zulk een ievèr en vrugt,dat de beroemde Hr. Bojpuet zeide , dat men daarop dez.e woorden Hand. XII. 24. kon toepaffen ; het woord dei lieere wies. aan, en vermenigvuldigde.

Sluiten