Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Hi )

flaande houden dat zulks nooit gebeurd is? Wat betekenen dan deze woorden van den H. Auguftinus: de Goddelyke Voorzienigheid laat dikwils (Smvs.) toe , dat door geweldige famenfpanningen van vleefchelyke menfchen deugdzaame luiden uit de Chriftelyke vergaderinge verbannen worden (*)••• Deze bekroond de Vader inhetverborgen , die in het verborgen ziet (*). (

Tegen wat Kerk wetten, gebruik of ftraffen i ftryd de 94. Stelling? Niets is 'er dat ergeren' indruk van de Kerke aan haare vyanden geeft,1 dan dat men daar ziet heerfchappy voeren over het gelove der gelovigen, of ook verdeeldheden ziet voeren om zaken, die nog het Gelove, nog de zeden kwetzen. Is die Stelling, zoo als zy daar leid, niet waar ? Wat geven het Formulier en de Bulle al een verargerlyke indruk van de Kerke, zoo aan de Vrygeeften, en hier te Lande aan de Oncatholyken, als ook aan de Grieken in het Ooften en Noorden!

Tegen wat Kerkwetten ftryd de 96. Stelling ? God laat toe, dat alle de Mogendheden zig feilen tegen de verkondigers der waarheid, op dat haare overwinning niet zou kunnen toegefchreven worden, dan aan de Goddelyke genade. Is dat niet beide waaragtig ? Heeft God niet met dat inzigt toegelaaten in het begin der Kerke, dat

alle

<" (*) Dit zag men onder anderen ten opzigte van den H. Athanafius en van de verdedigers der Godheid van Christus : ook ten opzigte van de H. Olimpias en andere Gelovigen van Conftantinopelcn, die als Jcheurmakers wierden gehandelt, ona dat zy getrouw bleven aan hunnen wettigen Harder, den H. Chryfoftomus, welken een faüie van Biffchoppen in een Concilie hadden afgezet, en in ballingsfchap doen zenden.

-era

teligi-

ne

'ap. 6. •ï. 11.

Sluiten