Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C HS )

wendige meninge der Schryvers: heeft de Paus dan alleen dat voorregt ? Waar zyn ook de verklaaringen van den Schryver zelf s, die het niet duifier te kennen geven ? De Man kan niet zien het gene klaarder is als den dag, en nu ziet hy klaar in de diepfte duilterniffen. Denkt Myn Hr. miffchien dat hy ook ai in Feiten onfeilbaar is? of vertrouwt hy dat het ligtgelovig Volk hem wel zal geloven, al bewyft hy niets ? Moet men, vraagd hy nog, nu, (na zulke fchoone bewyzen) niet bekennen dat deze Stellingen 'niet alleen dubbelzinnig zyn, maar duidelyk genoeg ver keerde gevoelens inboezemen, de gelovigen tot/maat van Overheden aanzetten, en dat de Paus aldus het verderf dier verkeerde gevoelens ontdekt, en den gelovigen heeft aangewezen? Neen, dat moet men niet bekennen; maar men moet bekennen dat Clemens XI. die de Pelagiaanfche gevoelens zeer toegedaan was, en een groote vriend der Jefuiten, overeenkomftig met het inzigt der Jefuiten in zyne Bulle is te werk gegaan ; en dat daarom de Vranfche Biffchop* pen, quafi aannemers der Bulle, geoordeelt hebben, dat zy wydloopige uitleggingen van die Bulle moeften geven , om ware het mogeiyk dezelfde Chrifien te maken: het is ook daarom dat die Bulle nu genoegzaam dood is, behalven by Myn Hr. en zyne makkers: want zy zyn de eenigften op heel den Aardbodem, die dat elendig Decreet nog moeten aannemen , en dus, volgens hem zelfs, de eenigfte ver dagten moeten wezen, want het is van de ver dagten alleen volgens hem , dat men ze af ëifcht.

Dog onze Schryver gevoeld zelf wel dat zyne ingebeelde zinnen , de natuurïyke zinnen O; 3 van

Sluiten