Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 251 )

Het is geöorlofd de vrugt te vernietigen 'voor dat dezelfde bezield is, op dat deDogter op grover fchelmftuk betrapt zynde, " niet gedood worde, ofte tot fchande ko-

meik mag eenen dief regtmatelyk doodÜaan, ter behoudeniffe van eenen Ryks-

„ daalder. .

Men mag den genen die op ons leven, 'ofte op onzeeere toelegd, dooden. " Indien een Vorft, die zeer nodig aan den Staat is, en uit wiens dood veele oorlogen " en beroertens zouden ontftaan, een onregt" vaardige aanrander is, is de aangerande, die zoo nodig niet is, verpligt voor het Gemeenebeft de dood te verdragen; uit God" vrugt egter, en niet uit regtvaardigheid. " Weshalven hy geen onregtvaardige dood.

flaeer zou zyn, die Hem vermoorde; maar " zoude ook de overigen, als Heer, Ouders " en Vorft, gantfch geöorlofder wyze mogen '' vermoorden (*)."

Ik gaa voorby hunne fchandelyke Leere wegens de Hoererye en andere onkuifche zonden, om geen eerbaare ooren te verargeren. Wegens de Diefflal. Het is geöorlofd aan eenen Knegt of Dienfbmeid, als zy meinen geen huur of " loon genoeg te trekken , of zoo het te min " is, heimelyk te nemen (f)." " ' „ Het

(*•) Zie ook onder anderen het Concilie van Utrecht van het jaar 1763, daar meer diergelyke Stellingen wor.

deCt)aEge^Knëgt van het Collegie der Jefuiten te Parys,

Sluiten