Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2<5F )

Zedelyke Aanmerkingen gedoemd te krygen. Zy hadden zelfs een Schriftje tegen dat Boek uitgegeven, door eenen Jefuit gemaakt, het welk door Beuls-handen verbrand wierd: maar dit gelukte hen eerft onder de droevige Regeeringe van Clemens XI. Zy waren op dat Boek gebeten, om dat het tegen hunne kwaade Leerftukken ftreed: zy arbeiden dan zoo lang, volgens hunne gewoonte, tot dat zy hun oogmerk bereikten. De gelegendheid wierd hen onder de ongelukkige Regeeringe van Clemens XI. van alle kanten gunftig, voor hunne kwaade oogmerken: zy wiften dat die Paus een van hunne befte vrienden was, in hunne^Schoole opgekweekt, yverig voor hunne Leeringe, en nog kort voor zyne verheffinge tot het Pausdom, uitgever en voorftander des Boeks van den Cardinaal Sfondrati (*), het welk van vyf voornaame Vranfche Biffchoppen, waar' onder was de Wydberoemde Bossuet , wierd aangeklaagd, als krielende van Pelagiaanfche dwaalingen, waaronder ook deze affchuwelyke, en meer dan Pelagiaanfche dwaalinge is: dat de kinderen die zonder Doopzel fierven, gelukkiger. zyn dan die ih de onnozelheid des Doopzels Jlerven.

De Jefuiten wiften dat de Vader Quenel Regt te Boek ftond by dien Paus, voornamelyk om eenige deftige Schriften (f), tot verdediging des Aartsbiffchops van Sebafien , welken deJefuiten ook lafterlyk hadden befchuldigd, en onregtvaardig aangeklaagd by den Doorlugtigen Innocentius XII., van wien Sebaftenus wierd vrygefproken, zoo dat het vonnis van dien Paus medebragt: dat de Aartsbiffchop in alles onnozel bevonden was: In omnibus inculpabilem invenijje. Zy wiften dat 'er deCarR 3 éi'

(*) Nodus

pradeftinaiïoniidifolulus.

ft) 4'" (incers /Ihus £f nullitis. enz.

Sluiten