Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 262 )

dinaal de Noailles alzoo flegt by ftond, om zynen yver vuor de Leeringe der Vranfche Kerke, en wegens het gene hy gedaan had in het onderzoeken en af kundigen van de mooie ;Bulle Vineam Domini van den zelfden Paus. ' Zy willen hoe aangenaam aan dien Paus wezen kan het veroordeelen van een Boek, goedgekeurd van den Cardinaal de Noailles, en verdedigd door den Wydberoemden Bossuet , vjornaame opftelder van de IV. Artikels der Vranfch'e Kerke tegen de Roomfche hoogdravendheden , welke twee Biffchoppen ook de voornaamfte aanklagers geweeft waren van het Paufe geliefde Boek van zynen gewezen Leermeester Sfondraat. Zy wiften ëindelylc dat Koning Lodewyk XIV. in zyne ouderdom zig ten eenemaal overleverde aan zynen Biegtvader die een Jefuit was, in alles wat de Kerkelyke'zaaken. aanging; en dat die Vorft aan alle zyne Onderdaanen zoo ontzaglyk was, dat zV vry ftaat konden maaken, dat verre het gröotfte getal der Vranfche Biffchoppen onder zynen wille zouden buigen, dewyl 'er niet weinige onder hen waren, die enkelyk door den gunft en aanbevelingen der Jefuiten den Myter hadden verkregen. In veele andere Catholyke landen fpeelden de Jefuiten den volkomen meefter: daar hadden zy geen tegenftryders te vrezen, daarom hebben zy ook aldaar de Bulle met mgevoert.

; Zy verkregen dan voor eerft van dien Paus m het Jaar 1708 (*). een fcherp verbod tegens

het

(*) Het zelve Jaar dat de Jefuiten uit Holland verbannen wier den a]s de genen die de twiften hier gezaaid en verwekt hadden, het welk hen nog meer tegen onze Cleres>e verbitterde, gelyk de Paus ook.

Sluiten