Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2ö3 )

het Boek van den Vader Quenel. Dog alzoo dat Breve van zulke forra was , en zulke lpreekwyzen behelsde, dat men het in Vrankryk niet kon aannemen zonder de vryhcden van die Kerke te kwetzen, zagen de Jefuiten, wel dac zy een ander Vonnis moeften hebben, om de zaak in dat Ryk over te haaien, daar het Boek in de handen van elk eenen was. Dus begonnen zy by den Koning zoo veel te werken, dat hy den Paus verzogt om eene plegtige Bulle tegen het Boek uit te geven, en in het byzonder eenige Stellingen te doemen daar uit getrokken. De Paus zag dat gaarne, het zy om de reeds gemelde redenen, het zy ook om dat zulks hem eene fchoone gelegendheid gaf om het Paufelyk gezag meer en meer in Vrankryk uit te breiden , want de Koning beloofde, dat hy die Bulle door alle de Biffchoppen en Leeraars van zyn Ryk zou doen aannemen (*). De Paus benoemde dan eene Vergadering van 9. Godsgeleerden, hebbende twee Cardinaalen tot voorzitters, om hun oordeel te geven over een groot getal van Stellingen die uit het Boek getrokken waren, en van Vrankryk overgezonden, voornamelyk van des Konings-Biegtvader, den vermaarden Jefuit Tellier (t).

On-

(*) Dat heeft hy egter niet kunnen doen, want voor eerft, meer dan dertig Biffchoppen weigerden de Bulle aan te nemen , en de overigen niet zonder uitleggingen.

(f) Deze Pater Tellier had reeds zyne bekwaamheid rot zulke Meefterftukken getoont, 10. door de vermaarde Fourberie van Douai; want uit de onderfchepte Brief van Pater Faudripont, ziet men dat hy aan het hoofd derze'.ve was. 20. door zyn goddeloos Boek, Défenfe des Chrètiens de la Chine. dat vol is van leugens enz. 30. door de alom bekende zaak van den Abt de Saron.

R 4

Sluiten