Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ 268 )

groote afbreuk; dus ruften zy niet voor dat zy ook dat Boek hadden doen veroordeelen Dog de V. Stellingen, welke zy voorgaven dat zy bewoordelyk m Janfenius ftonden, hadden zy zelfs verzonnen; maar hier hebben zy inderdaad de 101. Stellingen uit het Boek der Zedelyke Aanmerkingen gekipt,om dat die juifl tegen hunne kwaade leere het klaarfte ftreden, om dus door de doeminge derzelfden hunne leere te doen boven dry ven en zegepraalen, en daar toe had het Formulier hen den weg gebaant. Waarlyk, was de klaare en openbaare zin der 101 Stellingen niet ftrydig geweeft aan de Stellige leere der Jefuiten, noit zou de Bulle in de wereld gekomen zyn. Dit is zoo zeker, dat de Vranfche Biffchoppen , niet tegenftaande het groot gezag en de beloften van Loaewyk XIV. de Bulle niet hebben willen aannemen, dan met groote uitleggingen, om de waarheden welke zy doemde te beveiligen. De tegenftrydigheid dan van de leere der Zedelyke Aanmerkingen, met de kwaade leere der Jefuiten , is ook de voornaamfte oorzaak van de Bulle Unigenitus. Alle deze oorzaaken der Bulle welke wym het kort hebben aangewezen, beftaan ih openbaare feiten , en zyn wat anders als die gewaande verdagtheid van Vader Ouenel, daalde Hr. J. C. van fpreekt.

Het is niet om het vermaak te hebben van op het Gefchift van den Hr. J. C. te antwoorden dat wy fchryven ; wy zoeken ook niet alleen ons te verdedigen tegen zyne valfche befchuldigingen, ons oogmerk is ook om aan veele ongeftudeerde luiden een klaar denkbeeld van onze Gefchillen te geven, en daarom zullen wy hier het volgende $. laaten voorafgaan.

S- 2.

Sluiten