Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 269 )

Korte Uitlegginge onzer gefchillen over de

I, A ls men over eenige zaake twift, diend J-T-Vmen eerft de zaak zelve uit te leggen, om niet in het wild te fchermen: dus zullen wy ons verfchil over de Bulle Unigenitus zoo kort en zoo klaar uitleggen als het mogeiyk is.

Dit gefchil komt hoofdzaakelyk hier opuit, of de Bulle goed of kwaad is, dat is: of zy doolingen of waarheden doemd. Is zy goed, dan moet men ze aannemen: is zy kwaad, dan moet men ze verwerpen, met wat gezag zy ook mogt geftaafd zyn; dat is buiten verfchil. Nu, de Bulle is goed en aannemelyk, als de 101. gedoemde Stellingen in haren eigen en natuurlyken zin, zoo als zy daar leggen, kwaad zyn: en integendeel, de Bulle is kwaad, indien die Stellingen in haren eigen en natuurlyken zin goed zyn.

Met de Jefuiten is ons difput over die Bulle klaar en aanftonds beflift. Zy zeggen ronduit dat de zin der Stellingen klaar en bloot is voor yder een, zoo als de Paus in de Bulle zelve fpreekt; dat het onkruid, dat tuffchen de tarwe gezaait was, nu was byeen geraapt, om de bedriegelyke leering van dat Boek nu eens voor goed onderfcheidentlyker en opentlyker te verklaren, en aan alle ChRistene Gelovigen het verderft'yk onkruid, afgezonderd van de tarwe , met dewelke het bedekt was, als voor hunne oogen open te leggen. De Bulle herhaald ftraks wederom, dat zy op deze wyze, dat is , door het enkel

voor-

Bulle.

Sluiten