Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 272 )

der en onverftaanbaarder waren als het taadzd zelfs het welk hy wilde verklaaren, en welke woorden zoo aardig en zoo dikmaals zyn uitgejouwt geweeft. Om kort te gaan, alle deze Accommodanten, de groote magt en het oogmerk der Jefuiten befchouwende, zeiden dat men die Bulle onder de Sauvegarde van enige uitleggingen moeit aannemen, om des te beter, en zonder verdagt te kunnen gehouden worden, hunne wezentlyke dwaalingen en verfoeilyke leere te kunnen beftryden. De Hr. J. C. die zeer wel weet, zoo als hy zegt bladz. 187. dat deze Accommodante Biffchoppen in Vrankryk op die wyze zyn te werk gegaan, en nog zoo te werk gaan , jaa, mag ik zeggen, die zelfs wel bekende Apellanten _ in de H. Bediening gebruikten in hunne Bisdommen, fchryft dit hun gedrag toe aan toegeventheid alleen, om dat zy niet anders als den vrede in het oog hebben, want, voegt hy 'er by: zoo een zodanig Biffchop meent dat door de Bulle hoog heilige waarheden gedoemt worden, is hy verpligt daar openbaarlyk tegen op te komen: dit eifcht zyne Bediening, en met te zwygen, word hy een Huichelaar. (Hy kan dat fchryven aan de Vranfche Biffchoppen.) De onlangs Overleden Aartsbiffchop van Parys (de Beaumont) was dan de eenige Regtgelovige, en geen Huichelaar, want hy is de eenigfte op den Aardbodem geweeft die maar ronduit dorft zeggen, dat de tegenfirydige Stellingen der 101. door de Bulle gedoemt , hoog heilige waarheden van het Geloof waren. Men antwoordde hem zoo bondig en zoo meefterlyk, dat hy zyn geheel overi < leven lang 'er over flom en befchaamt is gebleven.

Dit zy nier genoeg wegens de aannemers

der

Sluiten