Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 276- )

in het jaar 1714. en wederom in het jaar 1720. om de gedoemde waarheden eenigzins nog te befchermen : il faut mettre la foi a couvert, zeiden zy, men moet het Geloof in veiligheid itellen. 6°. Dat de Paus tegen die uitleggingen hevig is uitgevaren in zyne Brieven Paftor alis officii, in welke hy die Biffchoppen hekeld, dat zy bejiaan hadden zyne Bulle uit te leggen. 7°. Dat die Bulle niet dan door dwang is aangenomen. 8", Dat de weinige BifTchoppen van andere Landen , welker aanneminge men gebedeld heeft, ze hebben aangenomen zonder onderzoek, en enkelyk op den valfchen grond van de'gewaande Paufelyke onfeilbaarheid. 9°. Dat zelfs op die wyze het derde deel der Bisfchoppen de Bulle niet hebben aangenomen , niet tegenftaande alle pogingen om het getal der aannemers, ten minften door den naam, te vergrooten (*). 10. Dat de uitleggingen der Bulle tegen de borft der yveraars van die Bulle floot: waarom ook de Zendelingen dezelve zuiver , en zonder uitleggingen hebben moeten aannemen. 11°. Dat de uitleggingen, welke men aan de Bulle gegeven heeft, nog verfchillende zyn. 12". Dat de Koning van Vrankryk, Lode-

wyk

(*) Een zeer bekwaam Godsgdeerde van Tralie heeft nogonlangs tegen den Exjefuit Zaccaria deze gewaande aanneeming van de Bulle Unigenitus door alle de BilTchoppen op nieuw tegengefproken. Hy toont aan, dat de Cardinaal tJï^ u 6 mt- de °nd,ertfkening van veele buirenlandfehe Biffchoppen in Vrankryk wilde pronken, met al zvn iever en aangewende moeite, niet meer als 30. naamen van zulke buitenlandfche Biffchoppen heeft kunnen verwonen ; dat hun getuigenis zelfs ars nul moet aangemerkt worden dewyl zy aiie zeiden die Bulle aangenomen te hebben, om dat zy den Paus voor onfeilbaar hielden.

Sluiten