Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 28i )

men ze meer af? Het is 'er immers overal me" de gedaan. . *

De Hr. J. C. wilt de Bulle doen aanzien als eene Uitfpraake der Kerke, en dus als een Regel des Geloofs. Hy weet immers wel dat de Koning van Vrankryk, met goedvinden van Benediftus XIV. in zyne Declaratie gezeit heeft, dat de Bulle Unigenitus niet had, nog kan hebben, nog de benaming, nog de Merktekens, nog de uitwerksels van een Regel des Geloofs. Dit word zelfs nu te Romen beleden: zie 'er hier een nieuw bewys;van, in de verklaaring van den onlangs Overledenen Cardinaal Marefofchi, welke hy met zyne eige hand gefchreven en ondertekent had op zyn Exemplaar van het Concilie, te Romen gehouden in het jaar 1725 (*). „ HetCon„ cilie van Rome heeft geenzins de Bulle Um„' genitus erkent voor een Regel des Geloofs: en „ deze benaming is zelfs tegenftrydig, (of komt „ niet overeen) met de veroordeeling van 101. Stellingen in globo (in het algemeen,) het [gene een Regel des Geloofs onzeker zoude " maaken. Deze woorden: wy erkennen haar

„ voor

C*~) Nullo modo h Concilio Conftitutio Unigenitus agni-. ta eft FideiRegula, cüm id repugnet damnationi 101. Pro. pofuionum 'in globo. quod incertam Fidei Regutam red. deret Sed illa verba: Nos..., tamquam Ftdet Regulam aeno'scimus, addita fuerunt in editione aFrancisco Anto. vio Fini, Episcopo Abellino & Conciln Secretano,deinde Cardinali. Hanc fraudem fabricatam fuifle narrant in/Edibus Tirocinii Societatis ]efu, contra mentem Conciln, & it (ene & impotenti Pontifice, apudquem Fini gratiofus erat, vel non agnitam , vel diffimulatam, tefte Benedtclo XIV. qui Cano. niftaj munere in eo Concilio fungebatur, & plunbus hanc tiiltoriam narravit.

* M. Marefuscus.

S. R. C. Sccrttarius,

S 5

Sluiten