Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 28a )

„ voor een Regel des Geloofs, wierden daar in„ gelafr. en bygevoegt onder het drukken (van „ het Concilie) door Franciscus Antonius Fini, „ Biffchop van Alelino, Secretaris van hetCon„ cihe en daarna Cardinaal. Men zegt dat dit „ bedrog gefmeed wierd in het Novitiaat - Huis „ der Jefuiten , tegen de mening van het Con„ cilie; en dat de Paus, die zeer oud en zwak „ was, en by wien Fini in groote gunfl was, „ geen kennis van dit bedrog gehad heeft, of het „ als onaangemerkt liet begaan. Dit heeft Bene„ diclus XIV. getuigt , die als Canonift het „ Concilie had bygewoont, en die daarna deze „ Anecdote aan veele Perfoonen verhaalt heeft."

Men weet dat dezelve Benediclus XIV. Paus geworden zynde, bevel gaf, onder anderen aan den vermaarden en Geleerden Hr. Bottari, onder Bibliothecaris van het Vaticaan, om meer diergelyke getuigeniffen wegens deze bedriegelyke vervalfching door den druk gemeen te maaken , gelyk ook gefchied is.

Maar is 'er, vraagd hy nog, een eenige Bisfchop buiten deze Landen, zelfs in Vrankryk, die 'er opentlyk tegen opkomt? Zulks is niet meer nodig; buiten deze Landen en Vrankryk hebben zy zig 'er niet mede gemoeid. Daar is het altyd een dood ftuk geweeft. Maar waarom zyn zy 'er in Vrankryk niet tegen opgekomen, als de Koning de itilzwygendheid wegens de Bulle heeft opgeleid ? Waarom komt men tegen den Keizer niet op? Waarom zwygt het Roomfche Hof? Waarom mag men minder tegen de Bulle zwygen,dan voor de Bulle? Wat reden kan Myn Hr. daar van geven die verdraaglyk is? Hy wilt bladz. 133. dat een Biffchop, die wegens de Bulle zwygt , met ze niet tegen te fpreken,

Sluiten