Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2S4 )

de uitmuntende Innocentius, met de groote Bossuet en andere deftige en Heilige Goedkeurders van het Boek, dan met Clemens XI. de groote vriend der Jefuiten; en ik denk dat het Clemens XI om een ander vergif te doen geweeft is, dan om het gewaande vergif der 101. Stellingen, namelyk, om de vergiftige Leere der Jefuiten te begunftigen; dat ttrookt vry wat beter: die Paus dagt zelfs, dat de Vranfche Biffchoppen, met alle hunne uitleggingen, zyne Bulle vergiftigd hadden.

Dog onze held gaat nog verder: al had de Paus het zelf goedgekeurd (*), dit heivyjl niet meer dat het onberispelyk is, als dat de Schriften van Origenes, de Schriften van Apollinaris, de Brieven van Pelagius, van een groot getal Bisfchoppen en Priejlers onberifpelyk bevonden wierden, en egter vervuld waren met dwaalingen. Arme redeneerder! Ziet gy niet dat men uwe redeneering tegen U kan wederom kaatzen ? De veröordeelinge van het Boek door Clemens XI.

ie-

(•) De vermaarde en zeer Geleerde Abt Renault te Rome zynde het eerfte jaar van de Paufelyke Regeering van Clemens XI. (in het jaar 1700.) en gehoor by zyne Heiligheid verworven hebbende, vond den Paus bezig met het leezen van het Boek der Zedelyke Aanmerkingen. Zie daar een ko/ielyb Boek, zeide de Paus tot hem: wy nebben niemand hier te Rome die bekwaam zy om zoo te fchry. ven. Het is nogtans dezelve Paus die 13. jaaren daarna dat Boek veroordeelde. Hy had toen het vergif van dat Boek nog niet ontdekt. Dog volgens den Hr. J. C. al had de Paus (Clemens XL zelfs) het goedgekeurd, dat zoude niets bewyzen , dan zoude het de Hr. T. C. wel veroordeelen. Vader Quenel is by hem zoo verdagt, dat de goedkeuring van deszelfs Boek, zelfs door den Paus, niets zoude bewyzen. Dat men hem nu befchuldige van een Pausgezinde te zyn!

Sluiten