Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 287 )

dien kwaden zin vrygepleit worden: en dus zal men volgens den Hr. J. C. van geloof moeten veranderen, zoo dikmaals als men eenfchoon H.... aantrekt.

IV. Nog üegter maakt hy het wegens het beroep tot eene algemeene Kerkvergaderinge: van het beroep tot eene algemeene vergadering f zegge ik niets anders, als dat dit het regte middel is, zoo'er na geluifiert wierd, om de twifien te vereeuwigen, de dwaalingen hunnen voortgang te geven, en aldus de verleiders met de Kerk te doen /potten. Het is waarlyk al liegt genoeg gezeid! Als hy niets anders te zeggen had, had hy vry beter ftil gezwegen. Wat yffelyk denkbeeld geeft hy hier van het beroep tot de Algemeene Kerkvergaderingen? als het regte middel om de twifien te vereeuwigen enz., daar de Algemeene Kerkvergaderingen altyd by de H. Paufen, by de H. Vaders en by de Gelovigen zyn aangezien geweeft., als het regté middel, om de twifien te vereffenen, den voortgang der dwaalingen te ftuiten, en de Kerk tegens de fpotternye der verleiders te beveiligen. Waar toe zyn anders de Algemeene Kerkvergaderingen gehouden? Is zulks gefchied om de twifien te vereeuwigen , om de dwaalingen voortgang te geven, om de verleiders met de Kerk te doen /potten ? Hv zegt evenwel nog iets anders: kan men ook iets anders van verwagten, terwyl de ver/preide Kerk reeds geoordeeld heeft ? Zoo 'er iets is om mede te /potten, zoo is het met dit voorgeven, dat de ver/preidc Kerk reeds geoordeeld heeft. Waar is dat oordeel ? wat heeft zy gezeid? wat zegt nu de verfpreide Kerk? Een Hisfchop enz. van Duitfchland zullen het hem zeggen in het aanhangzel agter ons Antwoord. Dat zou wederom op de gewaande aanneminge der

Kerke

Sluiten