Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m )

Stoel is daar pok byzonderlyk gebleken in het verwerpen van de Bulle in Ccena Domini door alle de Catholyke Mogentheden, en door hunne eenpaarige tcgenfpraak. Blykt dan iemands gezag xxït. de tegenfpraak dien hy lyd?

Het gene hy verders hier van de Conciliën zegt, • komt zoo min te pas als de Apoftolifche Stoel. De Bulle is van Clemens XI. en niet van den H. Stoel. Zoo 'er iemand is, die de zaaken niet flegts zoekt in de war te brengen , maar die dezelve geduurig verward en in de war brengd, is hy het.

V. Nu wilt hy antwoorden op de zvvaarigheid, wegens de doeminge der Stellingen in het wilde: Gy zegt, dus doed hy zyn Apellantje fpreken, dat het onbetamelyk is eene menigte Stellingen in het algemeen te doemen, en zonder aan elke Stelling zyne benaming te geven; om dat men in zoo een geval niet weet wat men geloven of doemen moet, dat ook van zoo eene handel in de Kerke geen voorbeeld is. Hier op zegge ik, dat ik u zeer gaarne toejlemme, dat het dan gemakkelyker is den zin , die gedoemt word, te verftaan, dat ik ook wel wenfehte, wat my belangt, en wel onï uw ent wille, dat het gefchied was, gelyk het met de V. Stellingen van Janfenius gefchied is.

Daar moeft tog weer eene onwaarheid agter aangelapt worden: gelyk het met de V. Stellingen van janfenius gefchied is Waar heeft de Paus den zin van Janfenius verklaard, d-iar tot nog toe over getwifl word?Zoo eene onwaarheid lapt hy 'er maar aan als of het eene, zekere wiffewaarheid was; daar hy zelf bladz. 7. en 33. te kennen geeft, dat de V. Stellingen geenen zin ter wereld hebben: den zin althans van Calvin niet, of enig ander.Van die .algemeene doeming der 10 r. Stellingen

T ia

Sluiten