Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 204 )

en zonder iets anders aan te merken. Neen, Myn Hr. ook binnen het Boek, ook met opzigt vanhetgeen 'er voor en agter gaat, ook met iets anders aan te merken, als de aanmerkingen grondig zyn.

Hy vraagd verder: is het ook wel zeker dat de Paus die Stellingen in dien zeiven eigen, en natuurlyken zin , zoo als zy overeenkomen met die der Vaderen , veroordeeld heeft ? Jaa, volgens den Hr. J. C. zelve, indien men altyd Stellingen doemd in haar natuurlyken zin; want dit zegt hy baclz. 18 en de zaak fpreekt van zelfs: als men Stellingen veroordeeld, die de leere der Vaderen behelzen, zoo veroordeeld men ook de leere der Vaderen, ten zy men duLL-iyk verklaare in wat zin men ze veroordeeld, en dat die zin de leere der Vaderen niet is. Nu, noit heeft de Paus willen verklaaren , alho ;wel op het kragtigfte daar toe van de Vranfche Biffchoppen vjrzogt zynde, in welken zin hy de Stellingen g.-doemd heeft. Waarom dm ook die Biffchoppen, ondanksdén Paus, den zin der Stellingen, hoewel geheel ter kvvaader trouwe , uitg.leid hebben, om dus de leere der Vaderen eenigiins te behouden, welke anders door de Bulle gedoemd was. Daar van daan ook die verbaazende verflagendheid der gemoederen over de Bulle. Indien de Paus de leere der H Vaderen niet fcheen gedoemd te hebben, die groote verflagendheid en fehrik voor de Bulle zou niet gebeurd zyn: en dan ware 'er gene uitlegginge nodig geweeft. Dat zelfs is dan een bewys dat de Bulle, in haren eigen en natuurlyken zin, de leeringe der Vaderen doemd.

Die Hr. befluit egter :zoo dit waar was, namelyk, dat de Bulle de leere der Vaderen doemde, dan had gy volkomen regt, om ons te verwyten, dat

Sluiten