Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3°5 )

de letterlyke zin ? Wie kan zig dan Catholyk genoeg uitdrukken?

Na zoo mooie inleidinge volgd bladz. 149. zyn laafte voorbeeld, dat de Kerke eene Gelooïsbel-ïdenisse , daar de allerheiligste ■waarheden in ftaan, daar geen de minste dwaalinge in te vinden is, mag , ja moet doemen (*). Welk is nu dat laatfte en doorflaande voorbeeld ? het is dat van Vitalis , om dat hy verdagt wierd de dwaalingen der Apoli'nariften aan te kleven. De Paus Damafus, en andere Bisfchoppen-, waar onder Gregorius van Nazianzen, die het in eene Brief aan Cledonius verhaalt, hadden ook zyne Geloofs belydeniffe goedgekeurd , om dat zy daar niets in vonden dan Catholyke Stellingen, en deze uitdrukkeiyke woorden:

zoo wie zegt, dat onze Heer en Zaligmaker " geen ziel, of geeft, afreden,^ of geen begrip „ gehad heeft, die zy vervloekt."

Ik vraag Myn Hr., iioe ftout en onbefchaamd hy wezen mag, of hy die Stellinge, zonder enige uitlegginge of verklaaringe, durfd doemen? of hy durft zeggen, dat onze Zaligmaker geen ziel, of geeft, of begrip gehad heeft ? Indien hy het doed, is hy een ketter ;• durft hy het zelfs niet doen, met watger..o~d zoekt hy dan de Chriftenen wys te maaken, dat anderen het, zonder uitlegginge (want daar komt het hier op aan) gedaan hebben ? Al wat hy hier en-op bladz. 150. tot de nieuwe opwerping zegt, zyn dwaalfpraaken en louter

be-

C) Als die afgryzelyke Stelling waar is, dan is het wonder dat de Paus de 101. Stellingen gedoemd beert : en dan valt 'er niet meer te redeneeren. Myn Hr. heeft niets anders dan die Stellinge nodig, en de Bulle te regtmatigen. Maar dan is 'er «iets zoo flegt, ofhy kan het regtmatigen.

Sluiten