Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3°3 )

uitleggingen en verklaaringen op hunne wyze gegeven hebben. 30. Dat de Cardinaal de Biffy, die in het geheim der Jefuiten was, en dus geen uitlegging der Bulle wilde hebben, zeide opentlyk, gelyk wy gezien hebben , dat de Biffchoppen zelfs den egten zin der Bulle niet konden weten. En 40. dat men tot heden toe over den zin derzelfde getwifl heeft, en nog blyft twiften.

Wat de andere flukken belangd , waar zyn de ftukken, uit welken men den zin der Bulle kan zien en weten, voor en eer zy eens was uitgegeven? Wat kan 'er gebrekkelyker en kreupeler wezen ! Aangaande nu de ftukken na. de Bulle, niets is 'er verwarder dan de ftukken der Bulle-aannemers en Bulgezinden op dit ftuk. De Jefuiten hebben de Stellingen uitgeleid in haaren eigen en natuurlyken zin, ftrydig tegen hunne kwaade Leerftukken. Om die kwaade Leerftukken te verdedigen, heeft . men zig meermaals op de Bulle beroepen. Dat wiften, dat zagen reeds de Vranfche Biffchoppen, daarom hebben zy ze uitgeleid (om het geloof te behouden, om de waarheid niet opentlyk te verraaden) in eenen vreemden en gewrongen zin, welken van niemand gehouden word,en zonder zelfs te weten of Clemens XI. die 101. Stellingen in dien zin gedoemd had, welken zy aan de Stellingen gaven ; en deze uitleggingen zyn nog verfchillig de een van den anderen. De LUI. Stelling word, b. v ten minften in agt zinnen uitgele d. (zie het Examen Picafique i. Deel, g. 2. N. IX.) Het blykt dan uit de ftukken na de Bulle, van den kant der Bulgezinden, hoe Vaar de, zin der Stellingen is, dewyl zy in den zin zoo grootelyks verfchiüen! Zoo 'er dan

eeni-

Sluiten