Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i° )

toe bladz. 157.: Ik wil dan gaarne toe-/temmen, dat de Kerke geene woorden, fpreekwyzen of Stellingen, die eenen goeden zin hebben, of van de H. Schriften en Oudv ader en gebruikt zyn, doemd, zonder daar eene uitlegging , of verklaaring by te voegen Zie daar dan een en dezelve zaak eerft opzettelyk beweerd, .tot tweémaalen toe duidelyk, en gaarne toeftemd, en tot tweémaalen wederom ontkend! Wat zelfs ftryd! Zulke verdedigers heeft de Bulle! Mentita efi iniquitasfibi, de boosheid heeft tegen zig zeiven gelogen.

III. Dan wilt hy (bladz. 158.) dat de zin der 101. Stellingen genoeg bekend is , zoo dat de Paus dien zin niet behoefde te verklaarerï. Bladz, 134. had de Paus dien zin ten overvloedeverklaart: nu behoefde hy dien zin niet te verklaaren, dewyl die zin genoeg bekend is. Zoo dat, volgens hem, eindelyk alleen onze twift daar in bejlaat, of de zin der ior Stellingen, die van den Paus en Biffchoppen gedoemd is, genoeg bepaald, verklaart en bekent is, zoo dat een ieder der Gelovigen weten kan welken zin en leering dc Kerke daar aan toefchryft, welken zin en kering zy heeft willen doemen. Doch kan men daar nog aan twyfelen, na zoo eenen geruimen tyd, als daar over van beide kanten gefproken, gefchreven en getwifl is! Meent hy dan, om dat 'er zoo een geruimen tyd verlopen is, dat men alles heeft vergeten wat 'erin het jaar 1714. eni72o. gebeurd is, als de Bulle-aannemers zoo twifien over den zin der Bulle? Hier is wederom een babel van verwarrmge; Paus, Biffchoppen en Kerke zyn wederom onder een gemengd. De Kerk heeft de Bulle niet uitgegeven , maar de Paus; de Kerk heeft ze met aangenomen, ook niet uitgeleid of verklaard : de Biffchoppen hebben

de

Sluiten