Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Si* )

genomen zuiver en zonder uitleggingen. Myn Hr. zelf zegt dat de Stellingen twyfelagtig , duifier, en dubbelzinnig zyn, Hoe weet Myn Hr. dan , dat de zin, welken hy aan de Bulle geeft, die egte en waare zin derzelve is ? Heeft Clemens XI. het hem dan na zyn dood komen zeggen?

De Apellanten haaien een goed deel kwaade en verderffelyke Leerfteiüngen der Jefuiten aan, ftrydig tegen dè 101. Stellingen , en beweren klaarblykelyk, uit deze ftrydigheid, dat dc Paus de oude waarheden, die altyd en overal geieerd zyn, door zyne Rulle gedoemd heeft, indien men dezelve in haar natuurlyken zin befchouwt, en dat hy de vertoonde Jefuitfche dwaaiingen heeft willen begimfiigen. Zulks bewyzen zy Ook uit de Bulle zelve, die zegt, dat zy elke Stellinge in het byzonder doemd. Dat zy doemd alle de Stellingen, niet volgens eenen vreemden en verre gezogte zin, maar volgens haare natuurïyke en openbaare betekening, gelyk die doorgaans van, elk een opgevat word. Dat zy uitfpraak doed over de gefchillen die toen in zwang % waren Elk een kan zien waar over die gefchillen liepen, in de Brieven van Montaltius, in de Schriften van den Hr. Arnauld en van den Hr. Nicole, en in de Brieven van den Hr. Vlaming tegen Pierman, en dus ondervinden , dat die gefchillen niet beftonden in die harfenfchitnmen, welke Myn Hr. te berde brengd. Uit die grondregels der Bulle zelve is, klaar aangewezen in de Brieven van den Hr. Vlaming, wat c!e Bulle doemd zco dat Myn Hr. op de allerflegfte, flordigfte en trouweloofte wyze te werk gaat in zyne VII. Brief, daar hy wil bewyzen wat de Bulle doemd. Hy. vertoond ee-

ni-

Sluiten