Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3*« )

hooren in dc'Stellingen, gelyk in het geluid der klokken, maar eene vvaarlyk beftaande en wezently';e kwaade leere. Dit zal ik egter voor ditmaal niet doen, i°. om dat de zaak genoeg, uit het gene wy vertoond hebben, bewezen is: 2°: om dat de 101. Stellingen op zig zelve, eene genoegzaame goede en Catholyke leere vertonen, en hierom den fchrik ontllaan is, over deszelfs doeminge: g0. om dat de vergelykinge van de 101. Stellingen met de Jefuitfche dwaalingen meermaals gedaan is; (zie de 9, io en iiüc Brieven van den Hr. Vlaming): ' 4°. om dat de egten en Catholyken zin der ioi. Stellingen meermaals onverwmnelyk betoond is; (men zie onder anderen het nu dikmaals aangewezen Examen Pacifique , dat onbeant■woordelyk is): 50. om dat wy naar de kortheid tragtende, ons Schriftje reeds groot genoeg geworden'is: en eindelyk ten laatften , omdat het dè moeite niet waardig is, en de Bulle van zelfs wel zal doodbloeden.

Myn Hr. zal wel gevoelen, dat door het gene wy tegen de Bulle hebben aangemerkt, zyne verdediginge der Bulle ten grbnde.overhoop leid; dus is het ons de moeite niet waardig , om van het gene hy verder van den Vader Ouenel en van de Stellingen, als eenen blinden van de coleuren rammeid, te fpreeken: hy leeze het aangewezen Werkje en de Brieven van den Hr. Vlaming over de Bulle, en zwyge voor eeuwig.

IV. Ik zal egter een woordje zeggen van het gene hy als eenen blinden wegens den 33fts Stelling zegt bladz 177. welken hy aldus ter neder field : ,-, Ach ! hoe zeer moet men ,, aan de aarclfche góederen, en aan zig zef„ ven verloochent hebben, om zulk een be-

, „ trou-

Sluiten