Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33° )

voor het gezag van de H. Auguftinus en Thomas, dewyl hy op de klagten tegen zyne Bulle ingebragt, waarfchouwd : dat die twee Prinsen der Catholyke Schoolen, zoo wel ah andere vermaarde Kerkelyke Schryvers, het altyd hunne pligt geagt hebben van den.Apoftolifchen Stoel te leeren, wat zy moeften geloven, vaft houden en Leeraaren... zoo dat niemand van hen zyn gevoelen tegen het gezag van Petrus (dat is van den Paus) beftond te verdedigen .(*). Was dat niet gezeid: ah ware* het dat myne Bulle de leere van den H. Auguftinus en van den H. Thomas -veroordeelde, gy zoude meer naar my, dan naar die twee Leeraars moeten luifteren, dewyl die twee groote Leeraars, als zy nog leefden, myne Bulle niet zouden durven tegenfpreken ? Indien de Hr. J. C. wil tonen dat de Bulle de leere van den H. Auguftinus en Thomas niet doemd, dan moet hy de Texten, Weiken men uit die groote Leeraars heeft bygebragt om de Stellingen te regtvaardigen, vertonen , en dan bewyzen dat de Stellingen de leere van die H. Mannen niet behelzen. - Alle andere praat is wildzang. Hy gevoeld dat zelf we!, daarom onderneemt hy het niet. Uit zyn mooi befluit uit 17. of iS. Stellingen van Clemens XI. daar hy niet eenen van aanhaald (en welk wy nog op het fchryven van eenen onbekenden Apellant moeten geloven, zonder aanwyzinge van Boek of bladz*van de Werken vanf Clemens XI.) trekt hy

nog

(*) Hebben de H. Auguftinus en de Aftncaanfche Bisfchoppen ook van de-n Paus Zozimus ge\cen , wat zy moesten gevoelen van Pelagius en Celeflius, en van hunne Ketteryen. .

Sluiten