Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 346- )

elk met eigen oogen in de Bulle kan leezen. Hy zelf geeft bladz. 185- te kennen, dat de gelovigen gemakkelyk kunnen zien de dwaalingen welke in de Stellingen gedoemd worden: en hier zegt hy dat de Paus in zyne Bulle verklaart, dat de dwaalingen van de 101. Stellingen niet openbaar zyn enz. zoo dat hy 'er mede ipeeld zoo als het het befte in zyne Kraam diend. Men ziet dan ook hoe hy zig zelf geduurig tegenfpreekt. Bladz. 20Ó". had hy ook gezegd: maar ook in zoo eene onderjlellinge (al had de Paus gemifl) zou de Bulle nog klaar genoeg wezen, en duidelyk genoeg aanwyzen welke dwaalingen zy veroordeeld: en hier wil hy dat de Paus zelfs zoude verklaart hebben inde Bulle, dat de dwaalingen der 101 Stellingen -hikt openbaar zyn. En wederom elders (bladz. 120.) Zegt hy, en wil dat zyn harfensmannetje bekenne, dat verfcheiden der gedoemde Stellingen dubbelzinnig, duister of twyfelagtig zyn. Als menfchen van kenniffe en oordeel zyn Schrift met aandagt lezen, zullen zy verwonderd ftaan > dat een Roomfch Prietter of zoo gek, of Zoo bedrieglyk, en argliftig kan fchryven.

Het gene hy dan uit de gewaande en valfchelyk bygebragte verklaaringe van den Paus befluiten wil , op bladz. 208. valt van zelf in duigen. Hy gaat volgens zyne gewoonte, als een Catechizeermeefter, nog al voord met vraagen: de Paus, zegt hy, verklaard ook in zyne Bulle dat hy dwaalingen wil doemen, waar van eenige reeds te voren gedoemd, en andere op nieuws uitgevonden zyn : maar kunnen de gevoelens der Augufliniaanen en Thomiflen daar onder gerekend worden? zyn zy oit van Paufen of van

ver-

Sluiten