Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36i )

nocentius, die hem tegen de Jefuiten zyne befchuldigers befchermd had; door dien zeiven Innocentius die ook den Doorl. Hr. Codde tegen dezelve befchuldigers had befchermt, en na een nauwkeurig en herhaalde Onderzoek 'van zaaken te Romen tweémaalen vryfprak, zeggende , eum inculpabilejn invenïjje in omnibus, dat hy hem in alles onnozel bevonden had. De Cardinaal de Noris was een der Onderzoekers, was ook het meelt over den Hr. Codde voldaan , en dezen Hr. Codde is nogtans daarna Clemens XI. door onregtvaardig, zonder onderzoek , jaa verraderlyk van zyne Bediening opgefchort, dewyl hy hem met een fchyn van vriendfchap den zegen gaf, terwyl hy hem buiten zyn weten veroordeeld en opgefchort had. Heeft Clemens XI. dit gedaan tegen dezen Kerkvoogd om de Jefuiten te behagen, waarom zoude hy dan ook niet ten gevalle derzelve Jefuiten, welken hy boven maaten was toegedaan, zyne elendige Bulle, die nu overal word afgekeurd, hebben kunnen uitgeven? Daar fteekt zeker geen wonder in. Wat nu Bellelli en Berti aangaat, weet ik niet hoe Myn Hr. daar van durft fpreken.

Men moet maar lezen wat 'er van de kant van die twee Geleerde Auguftynen , en van de kant hunner beftryders gefchreven is, om zig een regt denkbeeld te vormen van het waare inzigt der Jefuiten, aangaande deinvoeringevan het Formulier en van de Bulle. De leering van deze twee Auguftynen, dewelke geen andere leere is dan die van den H. Auguftinus, was zoo overeenkomende met de leering der Apellanten , dat de vermaarde Heeren Languet en Saloon, groote vrienden, of gelyk zommigen Z 5 zei'

Sluiten