Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37o )

(♦)Hadz 7-

prekende, die door de Bulle gedoemt is niet gevolgelyk te werk gaat: wy werpen Ulied. op dat Gylied. bejïrydende, zoo als de Hr. T. c! zegt, de gevoelens der Molinijlen, niet eens opentlyk hebt willen of durven zeggen dat Molina, en de Jefuiten zyne aanhangers, zulke verderffelyke leeringen gehouden en geleeraart hebben: dat Gylied. van de eene kant hen gefpaard hebt, met zelfs niet eens hunnen naam te willen of te durven noemen, hoewel Gylied. hunne leere verwierp en beflreed (in het verborgen), en van den anderen kant geen zwaarigheid,gemaakt hebt, om een Biffchop (Janfenius) te vervloeken en te doemen; hoewel nog Gylied. nog iemand, ter wereld heeft kunnen bewyzen, dat hy de V. Stellingen fchreven , en een kwaaden zin in dezelven beoogt heeft: dat Gylied. dus niet eens den naam deiwelbekende valfche leeraars noemende, en met een dierhaqren eed verzekerende dat Janfenius een kwaade zin beoogt heeft in Stellingen welke hy niet gefchreven heeft Gyl. tweederlei gewigt en maat gebruikt , en niet gevolgelyk te werk gaat. Wy werpen den Hr. J. C. in 't 'byzonder op, dat hy wel willende geloven (*) dat wy met alle opregiheid en regtzinnigheid de V. Stellingen verwerpen... en ons van dwaalleere of kettery vr.yfpreekende, en egter'ons overal in zyn Schrift vertonende als wettiglek verdagt van de leere der V. Stellingen te houden, hy niet gevolgelyk fchryft, niet gevolgelyk redeneert, met gevolgelyk handelt, en nog minder naar de regels der Chriftelyke regtmatigheid en regtvaardigheid te werk gaat.

Ook hebben wy in vérfcheide Schriften genoeg bewezen, dat de Bulle de gevoelens der

Mo-

Sluiten