Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 377 )

Laaten wy zyne antwoorden hooren: myn eerfte antwoord is, dat dit niets bewyft tegen de Bulle. Zoo dan, de Moliniften hebben mt de Bulle zelve gelegendheid genomen, om de Auguftiniaanen en ïhomiften voor Janfeniften uit te fchelden , de Bulle zelfs tot een bewys byeebragt, zoo als de grootfte held der Bulle, de Biffchop Soijfons enz. dat hunne leere (der Auguftiniaanen) veroordeeld was: dat bewyft, volgens hem, niets tegen de Bulle. My dunkt integendeel, dat zoo een geduurig geroep, op de Bulle een klaar bewys is dat de Bulle ten mmften de Moliniften begunftigd: want indien de Bulle , die gewigtige Leerftukken, die leeringen der Augiftiniaanenen Thomiften niet fcheen te doemen, zouden de Moliniften 'er zig noit op beroepen hebben: en de Apellanten zouden over de Bulle niet geklaagd hebben, als doemende die Leerftukken. Laaten wy nu ook de redenen hooren, waarom dat dit niets bewyft tegen de Bulle: want ik ftelle eens vaft, dat van dezelve (Bulle) een groot misbruik gemaakt word by velen, zal zy daarom niet goet, niet billyk kunnen wezen! Iets kan goed wezen, en een misbruik van gemaakt worden: zulks gefchied dagelyks door het misbruik van goede zaaken. Maar Myn Hr. redeneerd hier wederom, volgens gewoonte, op eene valfche onderftelhnge, namelyk dat de Bulle goed is: zulks moeft eerft bewezen worden. Die luiden maken geen

mis-

kunnen zeggen, dat zyne opwerpingen tegen het Formu. lier en de Bulle Unigenitus, en in het byzonder deze welke hy zig hier doet, voor de Geleerden zyn, maar dat zyne antwoorden domme Ezels alleen kunnen voldoen ?

Aa 5

Sluiten