Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 380 )

" "k 7d.e 7ernietings-BulJe der Sociëteit, wie „ die kinderen van tweedragt zyn) nog niet uit „ het begrip van een igen weg genomen zyn, » en dat er nog heden verfcheiden zyn die „ met- :eene onverdraaglyke hardnekkigheid „ durven beweeren, dat doorde gemelde Conffci„ time(Umgenitus)deleeringvan denH.Augus„ unus en Thomas wegens de kragt der Godde„ lyke Genade veroordeeld is (*)." Daar komt

dan

(*) Wy zouden veel te zeggen hebben wegens die Verklaaringen vzn de^Opvolgers van Clemens XI. Opdewvze als de Hr. J. C. dezelve voordraagt, fchynt hytewülen doen geloven dat zy mgerigt waren om de klagtendev Apellanten te doen ophouden, daar het duidelyk blykt dar d.e Paufen integendeel de ltoutheid der Molinijlen wilden beteuge en, dewyl het de Moliniften waren die zig op de Bulle Unigenitus benepen om de leere van ^daadwerkende Genade enz. te beflryden; want wat betekenen deze woorden van Benediitus Xlll. fa zyn Breve TeIusas preces aan de Dominicaanen: Magno animo contemni calumnias int ent at as fententiis veftris, de Gratia p'r'J. fertim per fc &> ab intrinfeco ej7caCi,acdegratuitdLzt „ Veragt met de kloekheid de lafteringen, met welke de „ leere van uwe Order word aangerand, en wel inzonderf „ heid wegens de Daadwerkende Genade enz." Wat hL tekenen wederom deze woorden van dezelven Paus in zvn Breve Pretiosusj Ut autem turbulenti aepertinaees tral quillitati Eccleftx perturbaxores definant Orthodoxam S Thom^ doSlrmam calumniari enz. „ Om de lalierinse'n „ van oproerige menfchen , van die hardnekkige floordr,rs „ van de ruft der Kerke, tegen de Orthodoxe leere van , den H. Thomas te doen ophouden enz." Waren het de Apellanten die de leere der Dominicaanen, of beter eè zegt, de leere van den H. Thomas belaflerdenl Zyn dan d.e twee Brevet van BenediClus XIII. en ook ét Breve van Clemens X I. niet opzettelyk tegen de Jefuiten «S geven, tegen d.e waarlyk oproerige» en ha/dnekkige/toffders van de ruft der Kerke, die zig van de BuülUn?L mtus bedienden om de leere van de H. Augu[tinu?L Thomas te beftryden, en om te doen geloven dat de leere van die twee H. Vaders door de Bulle veZr%T^l

Die

Sluiten