Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 403 )

meer, dat de gezonde leer, of de fpreuken der Vaderen in de Bulle niet gedoemd zyn: die is, zegt hy, ten overvloede gegeven. _ (Wy hebben het tegendeel betoond, en gezien hoe fchie]yk, als het op de fpreuken der Vaderen aankwam, hy gevlugt is.) Nu wil men de Bulle zelve, als ook het Formulier te niet hebben, en dat de Paus die twee Jleenen van aanfioot voor onze Apellanten zal qffchaffen , veröordeelen, vervloeken. Dit is het doelwit dat zy te voren ook gezogt, en nu denken te zullen kunnen bereiken Zie daar wat zy nu willen, en waar

toe zy den Keizer aarlgezogt fchynen te hebben, en waar in zy zeggen, dat deze Monarch hen begint te begunfligen. Het verwonderd hem zelf zeer, dat zyn vriend daar voor vreesd, dat de befchikkingen van dien Vorjl eenig nadeel aan hunne zaak zouden kunnen doen. Geen wonder, want, volgens zyn diepgrondig oordeel, moeften die befchikkingen het Formulier en de Bulle meer en meer de overhand doen krygen. Dus is het te vrezen. l°. dat door den tegenftand van den Keizer het Formulier en de Bulle de overhand zullen krygen in zyne Staaten: en 2°. dat het Schrift van den Hr. J. C. integendeel grooc nadeel aan het zelve Formulier en Bulle zal toebrengen, en oorzaak zal zyn van den voortgang der Janfeniften. Maar wel verre dat hy zoude vrezen, dat door die befchikkingen van den

Keidat men het waarlyk op de goede leere gemunt had , met zulke eene Bulle uit te geven, en bleven derhalven in hun Appel, volharden, des te meer, om dat Zy dat Corps de Do&rine aanzagen ais tegenftrydig met den ge« heelen inhoud der Bulle, jaa als eene fier ke proteflatie tegen de Bulle zelf, gelyk net ook inderdaad is.

Cc a

Sluiten