Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4-4 )

Keizer die ftukken zouden benadeeld worden, hy wil integendeel bladz. 230. dat zy daar door bevejligt worden, en wilt dat de affchaffinge daar van tot een allerbondigfi bewys ftrekke van de billykheid en regtvaardigheid derzelven. Hoorde men wel oit zulke Paradoxen en ongerymtheden , dat de affchaffinge van Formulier en Bulle tot een alderbondigst bewys zoude firekken van de billykheid en regtv aardigheid derzelven ! Zoude zyn eige volk zulke grollen ook geloven, en dit zeggen van Myn Hr. ook als een alderbondigji bewys aanzien? Weet Myn Hr. geen bondiger bewyzen in tej brengen ter regtmatiging van het Formulier en de Bulle? Wy wenfchen 'er hem geluk mede. Hy kan ook, als het hem beliefd, op die wyze, de regtvaardige Sententien tegen de misdaadigen geveld, inbrengen tot een allerbondigfi bewys dat zy onnozel zyn. Moeten wy zulke belachelyke redeneeringen ook wederleggen? neen, zy wederleggen zig zeiven. Het is nogtans met zulke alderbondigjle bewyzen dat hy zyn geleerde Apellantje overreed en bekeerd heeft. In zulke eene bekeeringe ziet men doorftraalen het kies oordeel van den Meester en van den leerling. Dat Mannetje was bladz. 4. fchier wanhoopig en zig zeiven niet :hy vond in het Formulier en in de Bulle onoverkomelyke zwarigheden: maar nu, na zulke alderbondigjle bewyzen, van de billykheid en regtv aardigheid derzelven, al verftaat de Hr. J. C. zig zelve niet :al heeft hy zyne opwerpingen dan toegeftemt, dan geloochend, dat Mannetje is ten volle voldaan, en word eindelyk bekeerd: niet, zoude ik denken , door de alderbondigjle bewyzen van den Hr. J. C, maar om dat het hem reeds bladz. 3.

ver-

Sluiten