Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 407 )

ook opentlyk en uitdrukkelyk in zyne Declaratie zeggen: dat de Bulle Unigenitus niet en had, nog kon hebben de benaminge, nog het merkteken, nog de uitwerkzels van eenen Regel des Geloofs; weshalven hy eene eeuwige ftüzwygendheid in zyn Ryk opleidde wegens de Bulle Unigenitus (*).

Is het ook niet meer als kinderagtig en belachelyk, het gene hy bladz. 230. zegt, dat de Keizer het Formulier en de Bulle in haren voorigen ftaat en waarde laat? Als men iztsftren* gelyk verbied, laat men het dan in zynen voorigen ftaat en waarde ? Is de Bulle in Vrankryk ook nog in haaren voorigen ftaat en waarde ? Zoo gegrond is ook het gene hy voorgeeft , dat de Janfeniften in Vrankryk in een zeer klein getal verborgen zyn. Weet hy dan niet, dat alle de Parlamenten van dat Ryk 'altyd voor de zoo genaamde Janfeniften geweeft zyn? dat zy door hunne welfprekende en fterke Vertoogen zig tegen de uitvoeringe der Bulle hebben aangekant , de weigering der H. Sacramenten hebben geftraft, en doen ophouden? dat zy de uitwerkers der verbanninge der Jefuiten uit dat

Ryk

(*} De Tefuiten waren zoo verzekerd dat Benediflus ^/V. deel gehad had in deze Declaratie , dat zy, die de oorzaak en de belhamers waren van alle de troebels in Vrankryk ter gelegendheid van de Bulle, de ftourheid hadden van te Romen zelfs een Gefchrift uit te geven, met den titel van Twyfelingen, in het welk zy deze benaarmnge van Regel des Geloofs aan de Bulle Unigenitus wederom <*aven. De Geleerde BenediBus XIF. gaf ibevel aan den Vader Patuzzi, om dat ftoutmoedig Gefchrift te wederleggen , gelyk hy ook Meefterlyk deed in zyne geleerde en beroemde Brieven , daar hy onder anderen herhaalde, met toefternminge en op bevel van den Paus, de vervaljchinge van het Roomfch-Concilie door Fini , daar wy Teeds van gefproken hebben.

Cc 4

Sluiten