Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4io )

poft van Myn Hr. geweeft om zulks te doen; maar dit was hem onmogelyk : want, was hem zulks mogeiyk geweeft, zoo zoude hy zynen toevlugt tot de gewaande agterdogt en verdagtheid niet genomen hebben; want dan was zulks te min geweeft. Hy heeft dan met die gewaande verdagtheid en agterdogt gefpeeld, om eene verfoeyelyke argwaan te verwekken, en om dat hy niet kon bewyzen, dat de Heeren der Cleregie een eenig kwaad Leerftuk hielden. Maar dewyl die gewaande verdagtheid en agterdogt, en die verfoeielyke argwaan zelfs, maar loutere fchimmen zyn, gelyk gebleken is, zop volgd onwederfprekelyk daar uit zelfs, dat de gewaande Janfenijlery , daar men zoo lahg mede ge/pookt heeft , een fantasma, een harfenfchim , een fpook is. Zeker Biffchop in Duitfchland fchreef voor eenige jaaren, dat daar geen kind voor dat fantasma of'fpook meer bang was: en hier zoude men 'er bejaarde luiden mede in een muize hol gejaagd hebben, en miffchien nog jaagen. Raakende nu den val van Bulle en Formulier, die zien wy voor onze oogen. Myn Hr. is genoegzaam op geheel den Aardbodem de eenige openbaare verdediger van die ftukken. Het gebeurd dan juift aan de Bulken aan het Formulier, het gene hy bladz. 230. en 231. van eene kwaade zaak voorgeeft, om ze van de goede te onderfc'heiden, dat de kwaade, hoe ilerk en vreezelyk zy geweeft is, na dat zy opgehelderd is, en ter dege onderzogt, eindelyk verzwakt, en geftadig meer en meer van haare verdedigers verlaaten word. Dit zien wy wegens de Bulle en het Formulier gebeuren, en wel byzonderlyk zedert de vernietiging der Jefuiten. Ieder een weet dat de voorgaande Paus

werkte

Sluiten