Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4iö )

Bulle fcheuringe zoude maaken met een eenig Biffchop, of met eene enkeide Parochie. Hebben de ieveraars van die Bulle de Geeftelyke Gemeenfchap hier en daar willen breken met de Apellanten, noit heeft men hen toegeftaan, dat zy Altaar tegen Altaar zouden opregten! Het is in deze Pro vintien alleen, dat zulke blinde ieveraars dit ongejiraft hebben kunnen doen. Wenfchelyk ware het dan, dat men eindelyk ten laatfte de oogen wilde open doen, en dat 'er een middel kon gevonden worden, om ook hier te lande, een einde te maaken aan die onnutte en verdrietige twiften, en aan die beweenlyke Kerkfcheuringe welke de Jefuiten hebben veroorzaakt. Het befte middel daar toe zoude zyn, dat alle de welmeenenden hier te lande zig vereenigden, om zyne Heiligheid te fineeken om tog die gewenfehte vrede in onze jNederlandfche Kerke te herftellen. Alle de kinderen der vrede behoorden daar toe mede te werken. Mogt 'er een Augustinus onder ons gevonden, of tot ons gezonden worden, die door zyn ïever, door zyne liefde voor de eenheid, en ookdopr zyne wysbeid, beide de partyen wift te bevredigen en te vereenigen, gelyk ten tyde der Donatiften. Laaten wy liever tot dat heilzaam werk met vereenigde kragten arbeiden , dan tegen malkanderen te twiften en te fchryven , vermits dit laatfte nergens anders toe dient, dan om de gemoederen van zommigen hoe langer hoe meer te verbitteren: want wenfehte wel dat de Hr. J. C. ons zoo ontydig niet aangerand had door zyn Gefchrift, en dat Hy liever denzelven weg had ingeflagen, als voor eenige jaaren.

Al heb ik geen laft van myne Geeftelyke Overheid, nog van myne Amptge-

noo-

Sluiten