Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL. 4W

men, met welke zy tot de H. Tafel moeten naderen: als hy hen iets voorhoud wegens de heilzaame ftrengheid der boedvaardigheid , wegens de ongenoegzaamheid der flaaffche vreeze, en wegens de noodzaakelykheid van een beginzel van liefde om de heiligmaakende Genade te ontvangen in het H. Sacrament van Penitentie: dit alles word Janfeniften genoemd by de Moliniften.

Is 'er iemand die de Heilige grondregels van het H Evangelie wegens de Chriftelyke Zedeleer voorhoud en beweert: die zig aankant tegens die gevoelens, van welke Alexander VIL m zyn Decreet van het jaar 1666. tegen XLV. Stellingen van laxe Cafuiften zeide: dat zy ten eenemaal ftrydig zyn met de Evangelifche eenvoudigheid, en met de leere der 11. Vaders: gevoelens, die, indien zy als eenen vaften re*el van de Gelovigen in de praclyk gevolgd wierden daar uit eene groote bcdorvendheid in het leven en. in de Zeden der Chriftenen zoude fpruiten: indien iemand met de minfte yver zig durft'aankanten tegen zoo veele gevoelens die de Kerkelyke tugt omverre werpen, en tot bederf der Zielen ftrekken: indien iemand te dikwils de H. Conciliën, de H. Vaders, en onder deze byzonderlyk den H. Auguftinus aanhaald tot ftaaving en beveiliging zyner gezegdens: indien hy de Zedelyke Godsgeleerdheid op zoo eene wyze verhandeld, als de Heiligheid en de agtbaarheid van die H. en Goddelyke Weetenfchap verëifcht: indien men hem noit hoo^d zeggen, zoo is het gevoelen van Diana , zoo heeft la Croix gezegt, zoo is ook het gevoelen van Busenbaum, en van meer diergelyke Schryvers

Sluiten