Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv OPDRACHT.

Het is echter de drift niet, om hierin misfchien geheeben-al fplinter-nieuw te zyn, die my toe deze vermetelheid heeft overgehaald. Dan, uw hoog eerwaardens Vertoog over de Waarde der Horoscoopkunst, heeft my aangeprikkeld, om niet alleen mynen Geest openlyk uittelaten, nopens onderwerpen jWaarby de uitbreiding der kennisfe eenig belang zoude kunnen hebben; Maar wat meer is, my zelve tegen U in 't Strydperk te wagen. Zulk een Hout beftaan, ten opzichte van een Man in Letteren en Wetenfchap ais u hoog eerwaarde; Zulk eene onderneming, die op gecnerleije gelykheid van krachten beregend is, behoorde ten miniten met alle mogelyke befcheidenheiden heuschheid gepaard te gaan. En daar deze myne Verhandeling een Cattel van Uitdaging zoude kunnen ferry, nen te zyn, zal het immers, zoo ik hope, my niet volfirekt kwalyk fraan, naar de hoffelyke gewoontens, der vooimalige Ridderlyke Tweegevechten fwanc waarom zou men ook inj een Wetenfehappelyk Du'êl niet heusch en hofielyk zyn ?_) dezelve aan den genen, die het P> imum Mobile van het Geding geweest is, plechtig op te dragen: Met eene daarby gevoegde, niet min plechtige Verklaring, dat zulks in geenen deele gefchied, om het licht van mya Vernuft, welks zwak-en Êaauwheid ik erken, te

doen

Sluiten