Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvi VOORBERICHT.

de byzondere Nativiteiten . omtrent het Toekomende, een waar of valsch getuigenis opleveren. Dus is

het onmogelyk haar krachtdadig en bcflisfende te wederleggen, zonder dat men zich alvorens in de Astrologie zelve oef,ene, Ja, zoolang men zich deze moeite niet wil getroosten, fchynt zy gewisfelyk geene onwederlegbare tegenwerpingen te zullen ontmoeten.

Men fchynt ook zoo geheel onbepaald niet te mogen fchermen, met het gezag der Algemeene Opinie tegen de Astrologie. Niet flechts eene overgeloovige onkunde, of eene ligtgeloovige Jeugd, maar Lieden van oordeel, ja zelfs Lieden van Geleerd, heid en Studie, zy mogen het ontveinzen of niet, voelen veelal, dien onw e derjiaanharen trek, om min of meer in het donkere Toekomende te fnujfe. len. De zulken raadplegen wel juist ge-en Tooy erkollen , Heidens of Goedergelukzegflers: Maar zy achten het daarom nog niet geheel beneden zich, om met dezulken, die zich als Beoefenaars der Sterren Vwrzegkunde uitgeven, vooral indien dezelve eenige vermaardheid verkregen hebben, te raadplegen. Kortom, de zoo katyvige Astrologie heeft nog heimelyke Vrienden en aanhang genoeg, om de oplettenheid en waakzaamheid derzulken te vorderen, die haar niet gaarne weder ten eenen

ma-

Sluiten