Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXill:

ZAAKELYKE INHOUD.

D e Mensch heeft een natuurlyke neiging, tot het inzien van het Toekomende, erj dit onderfcheidt zyne beftemming zeer wezentlyk van die der Dieren . . $ i ~» 3

Aanleiding hier uit, tot het voorönderftellen van Voorteek enen; Maar niet min tot het plegen van groote misilagen, die het nut en de geoorloofdheid, om na Voorwetenfchap te trachten, tot een voorwerp van onderzoek maken . $ 4 — 8

Wat men door zoodanig eene Voorwetentenfehap, die Mensch-mogelyk is, al of niet te verftaan hebbe .... $ 9 — ie

Het nut en de geoorloofdheid derzelve,uit de rede bewezen, en allen fchroom en vooroordeel daaromtrent weggenomen. $ n — 16,

Dit nut ter loops ondervindelyk aangewezen $ 17 — 18

De zwarigheden hiertegen door gellert en anderen, uit de verwarring en zedelyke werkeloosheid ontleend, weg genomen . , . § 19 — ai

Gclvk ook die, uit 's Menfchen gevoeligheid in 't vooruitweten van rampen opgelost , door het plichtmatig verkeer daaromtrent . . . . % aa «• 33

Nader voorftel van 't plichtmatige verkeer

no-

Sluiten