Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvin ZAAKELYKE INHOUD.

krom, waarom de Astrslogisten zelve, hun Lot niet voorzien, om ge« dreigde onheilen te ontwyken: En ovcreenbrenging dermogelykheid, eener zedelyke verbetering, en van gevaar-ont« wyking, met den aart der zekerheid van de Astrologïfcht Voorfpellingen. $ 172 — 177

Satans invloed op de Voorzeggingen uit de

Sterren tegengefproken . . $ 178 184

De geopperde byzondere gedachte van den Ileere krom hieromtrent, met deszelfs aangevoerde geval uit b r a k e l , Vrymoedig beoordeeld. . §185 — 100

Oplosfing der zwarigheden uit de Heilige

Schrift aangevoerd . . . § 191 — aoo

Onderzoek wat, en in hoe verre iets ten gunfle j\ an de Astrologie, zoo in v ergelyking der Droombeduidenisfen, als op zich zeiven befchouwd, uit eenige* Schriftuurplaatfen, fchynt afgeleid te worden; Mitsgaders invallende gedach ten over Pf. XIX vs. a . . § 101 — ai©

Vlugtige aanwyzing, dat de Astrologie, éven als andere Wetenfchappen, tot ftichtelyke overdenkingen aanleiding geven kan . . . § aio — ait

Slot dezer Verhandeling, onder aanmerking, dat men zich door de befchimpers der Astrologie, van haar onderzoek niet moet laten afi'chrikken . . § 213 — 214

PROE

Sluiten