Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5V

PROEVE OVER DE

worden, zoo zou moeten blyken, dat het onderzoek naj het Toekomende, noodzaaklyk en onvermydelyk tot dwaling vervoerde; Dat de gezonde rede daar tegen inliep, en zulks berispelyk maakte; Dat 'er geen nut in ftak, of dat zulks aan onzen wezensftand, uit den aart der zaakc, meer nadeel dan voordcel moest toebrengen-, Of dat de Godsdienst-plichten hier tegen aandruischten; Of dat de Goddelyke Openbaaring, dit onderzoek op zich welven, of in zyne onvermydelyke gevolgen afkeurde. Doch dit ftuk eischt nader overleg; En het zal, zoo als in de meeste gevallen, ook alhier mede aankomen, op de Redenkundige leuze: Die wel onderfcheid, du oniierwyst wel.

S 9-

Men moet derhalven, vooraf, het volgende niet uit 'het oog verliezen. Tot de VoorwetenIeiiap van alle gebcurejiisfen in 't gemeen, en die onzer lotgevallen in het byzondcr, met derzelver oprzaaken, in hun verband enzamenhang, zou voorwaar geen zier minder gevordert worden, dan de kennis der betrekkingen, en verknochtheid , van dat wonderbaarlyke inmengfel van groote f n geringe Werkbeginfelen, door welke ieder gebeurenis volkomen zeker word bepaakl. Kortom, drt zou *!e kenuis van geheel den Nexus rerum, het verband van al het gefchapene, en dus indedaadt een oneindig veiltand vooronderftellen. Des behoeft het niet gezegt te worden, dat na dergelyk eene kennis teftreven, voor alle Eindig Schepzcl, eene vermetele, vruchtciooze, dwaaze, en dus volltrekt ongeoorloofde poging wezen

zou-

Sluiten