Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S TE RRENr VOORZEG KUN DE.

9

voorbarige moedeloosheid moest haare veifchooning zoeken, achter eene voorgewende ongeoorloofdheid, van dergelyk een onderzoek; En weldra, wierd, door lieden van invloed op den Algemeenen-Denktrant, de zaak voor zoo nadeelig als misdadig uitgekreten.

Anderen hebben de berispelykheid der uitbreiding onzer Voorwetenfchap, met gewaande troostgronden, wegens het gemis van inzicht in het toekomende, trachten aantedringen, en daar door den natuurlyken trek en redelyken wensch, om vooruit te zien, trachten te ftillen en uittedooven: Terwyl ook zelfs verfcheiden welmeenende Onderzoekers, en vooral gemoedelyke Christen Wysgeeren, zich ter goeder trouwe, door deze uitvluchten hebben laten verrasfèn;Wcggeileept zynde met den llroom dezer voorgevens, die in den eerften opflag veel fchyn hebben. Dit maakt, dat men in eene klaare zaak, tegen wil en dank, langwylig zyn moet, om alle deze foort van ftruikelblokken uit den weg te ruimen; Hier en daar Sphynxen - raadzels te ontknoopen, en met dc Rede, eenen beteren draad als die van Ariadne, dezen Cretenzeren Doolhof door te wandelen. Alles wat ondertusfchen hier in te bejammeren valt, bettaat niet alleen inde langwyligheid, enomflagtigheid, diemynenvoorgeltelden taak daardoor vcrkrygt; Maar vooral hierin, dat men van de aangename taal des gemcenen levens, de taal die een iegelyk verftaan kan, in deze Verhandeling moet afwyken, om veelal den droogen en afgetrokkenen fpreektraut der Wysbegeerte, en der Scholen, al zintwistcnde te bezigen.

AS Wy

Sluiten