Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEGKUNoE. ïf

„ voorledene tyd genoegzaam aangetoond heeft; toen men geloofde, dat Ariftwles den hoogften top, die „ het menfchelyke vcrfTand bereiken kon, beklommen „ had."— Wy moeten dan by geen hoegenaamden trap van gevordertheid in kennis ftilftaan; Maar veelmeer, als wy penen groten weg in de Wetenfchap afgelegd; hebben, en zien, welk een oneindig pad 'er nog afteleggen zy, daardoor tot die nederigheid overgehaald worden, wejke den waaren Wysgeer voegt, en kenfchetst.

S ï3»

't Is wel zeker, dat die maate van kennis, waar toe het Menschdom immer, geevenredigt aan zynen we* zenskring, komen zal, door den Schepper beperkt is; En om deze rede mag den Wysgeerigen Engclfchen Dichter Pope, in zyn treffelyk Poëma, vermaard onder den naam van Proeven over den Mensch, met recht zingen: Heav'n hides

■Pr om brut es what men, from men ithat fpirits hwv.

„ De Hemel bedekt voor de Beesten, wat aan den „ Mensch bekend is, en voor den Mensch, dat gene

„ wat de Engelen weten." Maar nimmer, noch nergens isons, op 's Hemels onfaalbaar gezag, de Grenspaal van ons onderzoek, of van de uitbreiding des Menichelyken Vernufts aangewezen. En dit fchynt een ftilzwygend bewys opteleveren, dat het Opperwezen, de uitbreiding onzer kennis, zoo ver zy in

#113

Sluiten